انصراف از سفارش پروژه معماری

مشتری :

1- مشتری می تواند در هر زمان از انجام پروژه انصراف دهد.

2- بدیهی است که هزینه قسمت های انجام شده کسر و مابقی مبلغ عودت داده خواهد شد.

مجری :

1- درصورتی که مجری پس از پذیرش پروژه، بنا به هردلیلی قادر به انجام پروژه نبود، بایستی در سریع ترین زمان ممکن ویوید فایل را از موضوع مطلع نماید تا گروه نسبت به جایگزینی مجری اقدام نماید.

2- در صورتی که امکان جایگزین نمودن مجری وجود نداشته باشد و یا جایگزینی موجب تاخیر در تحویل پروژه گردد،برای مجری مورد نظر امتیاز منفی منظور شده و مجری جریمه خواهد شد.

ممنوعیت ارتباط مستقیم مجری و مشتری

تجربه ما نشان داده است که اغلب ارتباط مستقیم مشتری و مجری منجر به ایجاد اختلاف می شود.

چرا که ویوید فایل به صورت مستقیم بر روی مجریان کنترل ندارد ، اغلب در ارتباط مستقیم میان مجری و مشتری قرارهایی جدا از سفارش اولیه گذاشته می شود که باتوجه به عدم اطلاع ویوید فایل و اینکه

اینگونه قراردادها خارج از چارچوب سایت می باشد، گاها موجب تضعیف حقوق مشتریان و مجریان محترم می گردد.

برای مثال تعریف پروژه اضافی، پروژه جدید و درنهایت پرداخت مستقیم به مجری تجربه های تلخی برای مشتریان و بعضا مجریان ایجاد نموده است.

در مواردی مجری پس از پرداخت دیگر پاسخگوی مشتری نبوده و درمواردی مشتری بعد از دریافت کار از واریز حق الزحمه مجری امتناع نموده است، لذا بر همین اساس ارتباط مستقیم مجری و مشتری ممنوع می باشد.

نحوه واریز وجه توسط سایت

کلیه پرداختهای ویوید فایل به مجریان محترم و مشتریان (درصورت عودت مبلغ) توسط شماره شبا صورت می پذیرد.

پس از انجام یک پروژه موفق توسط مجری، مجری بایستی شماره شبا ۲۴ رقمی خود را از سایت بانک دریافت نموده و جهت واریز حق الزحمه ارسال نماید.

شماره شبا یک شماره ۲۴ رقمی می باشد که با IR آغاز می شود.

به دلیل عدم امکان کنترل نام مجری با شماره شبا در هنگام ارسال حواله، مسئولیت ارسال شماره شبا اشتباه به عهده مجری می باشد.